top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Rejsebetingelser
Teknisk arrangør
Alle rejser er arrangeret af Inyanga Safari ApS i samarbejde med fly, transportselskaber, lokale hoteller og agenter. Inyanga Safari ApS er medlem af Rejsegarantifonden nr. 1982.

Aftalegrundlag.
Der henvises til udleverede kataloger, foldere og andet salgsmateriale tillige med fakturaen og dennes bilag, der tilsammen udgør aftalen om deltagelse i rejsen.


Tilmelding
Aftalen er bindende for begge parter, når depositum eller den af Inyanga Safari ApS fastsatte indbetaling (1. rate) er rettidigt modtaget. Ved betaling af depositum bekræfter kunden hermed at have gjort sig bekendt med, samt at have accepteret de mundtligt, skriftligt og/eller i brochurematerialet oplyste vilkår for rejsen. Inyanga Safari ApS garanterer ikke, at der er plads på de udbudte produkter, før bekræftelse er modtaget fra leverandører og samarbejdspartnere.

Kundens ansvar ved bestilling og betaling af rejsen
Den person, der står som nummer 1 på rejsen, og/eller den person, som billetten sendes eller e-mailes til, betragtes som ejer af rejsen. Det er kun den person, som kan ændre og/eller afbestille rejsen. Eventuel henvendelse, korrespondance og/eller refundering fra os angående rejsen, vil altid ske til denne person. Bestiller en person flere billetter, betragtes samme person som ejer af samtlige billetter.            


Depositum
Samtidigt med tilmeldingen indbetales et depositum på 25% af rejsens pris. Bestilles rejsen senere end 8 uger før afrejse betales det fulde beløb. Rejse og afbestillings-forsikringer betales sammen med indbetaling af depositum. Er depositum ikke indbetalt inden den angivne frist, bortfalder aftalen.

Slutbetaling
Restbeløbet skal være Inyanga Safari i hænde senest 8 uger før afrejse, medmindre andet fremgår af den fremsendte. Såfremt ovenstående betalingsfrist ikke overholdes, er Inyanga Safari Aps i sin fulde ret til at annullere rejsen og beholde det indbetalte depositum. Faktura, flybilletter og detaljeret rejseplan og øvrige dokumenter vil blive fremsendt senest 20 dage før afrejse.

Rykker 
Fremsendes der en rykkerskrivelse fra Inyanga Safari Aps, vil der blive opkrævet et rykker gebyr på 150 kr. pr. gang. Der vil ligeledes blive beregnet rente på 1,5 % pr. påbegyndt måned. 

Kreditkort  
Ved betaling med Visa kort, udsted i Danmark, opkræves et gebyr på 1,25 %.  Ved betaling med MasterCard, udstedt i Danmark, opkræves et gebyr på 3 %.  Udenlandske kort pålægges Nets aktuelle gebyr.                 

Rejsens pris
Rejsens pris omfatter de i prislisten og programmet nævnte ydelser, samt fremsendt rejsebekræftelse. De fleste skatter og afgifter er inkl. i rejsens pris. I en del lande er der dog skatter, som f.eks. lokale lufthavnsafgifter, som kun kan betales kontant på stedet. Med mindre andet er anført, er disse ikke inkl. i rejsens pris og betales derfor direkte af den rejsende. I det omfang Inyanga Safari ApS er bekendt med sådanne afgifter oplyses disse på rejsedokumenterne og/eller i prislisten. Der er imidlertid lande/byer, der suverænt fastsætter sådanne skatter. Da Inyanga Safari ApS ingen indflydelse har herpå, kan vi ikke påtage os ansvar for eventuelt uoplyste eller ændrede skatter/afgifter.

Afbestilling
Afbestilling af rejsen skal foretages skriftligt.
Et ekspeditionsgebyr på 10% af rejsens pris - vil blive opkrævet ved afbestilling tidligere end 6 måneder før afrejse. Finder afbestilling sted mellem 6 måneder og 3 måneder før afrejse udgør afbestillingsgebyret 25% af rejsens pris, som er lig med depositum. Afmelding senere end 3 måneder før afrejse medfører tab af retten til tilbagebetaling. Hvis forholdene på rejsemålet indenfor et tidsrum af 14 dage før afrejsen, er af en sådan karakter, at der vil være nærliggende fare for kundens liv eller førlighed, dvs. krigshandlinger, naturkatastrofer eller smitsomme sygdomme refunderes rejsens samlede pris. Det vil dog være en betingelse, at de danske myndigheder
(Udenrigsministeriet) direkte fraråder rejse til det pågældende område. Dette gælder dog ikke, såfremt kunden ved indgåelsen af aftalen var bekendt med den pågældende begivenhed - eller begivenheden var alment kendt.

Afbestillingsforsikring
Det anbefales at tegne en afbestillingsforsikring, der dækker udgifter i forbindelse med afbestilling pga. akut lægedokumenteret sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, der indtræffer inden afrejse hos rejsedeltageren selv, ægtefælle, børn, forældre eller søskende m.m. Afbestillingsforsikring skal for at være gyldig tegnes og betales samtidigt med indbetaling af depositum (1. rate) til Inyanga Safari ApS. OBS: Såfremt den person, der er årsag til afbestillingen, er fyldt 75 år, er selskabets erstatningspligt begrænset til max. kr. 20.000 pr. person. Endvidere dækker forsikringen bl.a. ikke, hvis sygdommen var til stede ved tegningen af forsikringen. Inyanga Safari ApS samarbejder med Gouda og yderligere informationsmateriale fremsendes ved rejsebestilling.

Ændring af bestilling
Ønsker kunden at foretage ændringer af de bestilte ydelser, og sker dette inden 8 uger før afrejse, opkræves et ekspeditionsgebyr på kr. 500,- pr. ordre pr. ændring. Senere ændringer betragtes som afbestilling og nybestilling med de for afbestillingen af rejsen gældende gebyrer og vilkår.

Overdragelse af rejsen
I tiden indtil udstedelse af flybillet (6-8 uger før afrejse) kan rejsen generelt overdrages til anden person, såfremt bureauets underleverandører accepterer dette forhold. Udover et ekspeditionsgebyr på kr. 850,- kan yderligere ændringsgebyr fra samarbejdende luftfartsselskaber/ underleverandører evt. tilkomme. Evt. tegnede forsikringer kan ikke overdrages til andre og refunderes ikke. Finder overdragelse sted, hæfter den oprindelige køber solidarisk for rejsens betaling.

Udeblivelse, ubenyttede ydelser m.m.
Indfinder rejsedeltageren sig ikke på angivet tid og sted for ud- eller hjemrejsen, eller kan kunden ikke tiltræde eller fuldføre rejsen pga. manglende rejsedokumenter som f.eks. gyldigt pas, nødvendige visa- og vaccinationsattester etc., har arrangøren ret til at beregne sig den totale pris for rejsen. Hvis kunden udebliver fra anførte transporter eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt, kan der ikke kræves godtgørelse for de uudnyttede ydelser.

Indemnity form 
Rejsedeltagerne er forpligtet til at acceptere og underskrive "Indemnity form" ved ankomsten til Inyanga Safari Lodge. Formularen er på engelsk, men kan oversættes til dansk. Hvis kunden ikke underskriver denne formular, er personalet forpligtet til ikke at måtte sende kunden på udflugter uden for lodgens område, ifølge Sydafrikansk lov, som omhandler erstatningsforpligtelser.                         

Rejseforsikring
Den offentlige danske sygesikring (Det gule kort samt det blå) dækker ikke for rejser udenfor Centraleuropa, og de fleste sygeforsikringer tilknyttet kreditkort m.m. giver ikke tilstrækkelig dækning ved rejser til Afrika. Det må derfor på det kraftigste anbefales at tegne en rejseforsikring, som dækker ubegrænset i forbindelse med evt. sygdom og hjemtransport. Inyanga Safari ApS samarbejder med
Gouda, som garanterer 100% tryghed og som tilbyder forskellige typer rejseforsikringer. Brochure og forsikringsbetingelser fremsendes sammen med faktura. OBS: Tegning af nødvendige rejseforsikringer er rejsedeltagerens eget ansvar, og Inyanga Safari ApS påtager sig intet ansvar som følge af manglende
forsikringsdækning. Det er dog et krav fra Inyanga Safari at man har en gyldig rejseforsikring inden afrejse.


Pas, visum og vaccinationer
Oplysninger om forhold vedr. pas, visum, sundheds- mæssige betingelser som krav om vaccinationer eller lignende betingelser, der skal være opfyldt, for at rejsen kan gennemføres, vil blive meddelt sammen med fremsendelse af bekræftelse/faktura. OBS: Alle oplysninger gælder for rejsende med dansk pas. Har den rejsende ikke dansk pas, skal dette oplyses ved bestillingen, således at Inyanga Safari ApS kan vejlede og henvise den rejsende til selv at søge oplysninger om de for rejsen krævede formaliteter hos eget lands ambassade, konsulat samt hos autoriseret udlandsvaccination. Undlades en sådan oplysning, har Inyanga Safari ApS intet ansvar for de følger evt. manglende indrejsedokumenter, vaccinationer etc. måtte medføre for den rejsende. Passet skal uden for EU-landene normalt have gyldighed i mindst 2 måneder efter hjemkomsten.

Prisændringer efter aftalens indgåelse
Priserne er baseret på de gældende tariffer, afgifter og valutakurser, og Inyanga Safari ApS forbeholder sig derfor ret til efter aftalens indgåelse at forhøje prisen pga. ændringer i transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer for disse tjenesteydelser som lufthavns-, landingsstartafgifter eller lignende. En prisforhøjelse skal varsles snarest muligt og senest 20 dage før afrejse og må ikke overstige 10% af rejsens averterede pris. Såfremt disse betingelser ikke er overholdt, kan deltageren omkostningsfrit afbestille rejsen. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles Inyanga Safari ApS umiddelbart efter, at underretning om prisforhøjelsen er givet. Ved prisfald pga. ændringer i nedadgående retning i de ovennævnte forhold, vil kunden blive informeret herom snarest.

Programændringer/aflysning
Inyanga Safari ApS forbeholder sig ret til at foretage nødvendige ændringer af transportmidler, tidsplaner, udflugter, hoteller eller andre forhold i forbindelse med rejsen. Underretning om sådanne ændringer vil blive givet hurtigst muligt. Den rejsende har i sådanne tilfælde kun ret til erstatning, såfremt den ydelse han/hun således modtager – fra et standardmæssigt synspunkt – væsentligt afviger fra den lovede ydelse. Aflysning af rejsen kan finde sted, hvis
tvingende forhold efter arrangørens skøn nødvendiggør dette og skal varsles senest 20 dage før planlagt afrejse. Ved aflysning vil rejsedeltagerne få de fulde indbetalte beløb refunderet. Herudover ydes ingen godtgørelse.

Den tekniske arrangørs ansvar
Inyanga Safari ApS er i medfør af Pakkerejseloven ansvarlig for at gennemføre rejserne i henhold til programmet/prislisten. Inyanga Safari ApS er dog ansvarsfri for mangler, ændringer og/eller aflysninger pga. force majeure eller force majeure lignende hændelser, dvs. alle hændelser, som arrangøren ved aftalens indgåelse ikke har haft mulighed for at forudse, afbøde eller afværge (aftalebrud, overenskomststridige strejker, vejrlig m.m.) Rejsebureauet yder ingen erstatning for ulemper grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidigt afbrydelser af f.eks. vand, varme og aircondition. Der ydes heller ingen erstatning, hvis swimmingpools og lignende faciliteter midlertidigt er ude af brug på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelses arbejde.


Flyrejsen
Inyanga Safari ApS benytter udelukkende rutefly og anerkendte luftfartsselskaber med høj international sikkerhed og standard. Inyanga Safari ApS optræder alene som agent for de benyttede luftfartsselskaber, og Inyanga Safari ApS´s ansvar for mangler, samt person- og tingskader er således begrænset til det erstatningsansvar vore leverandører har iht. den internationale lovgivning og bestemmelser om rejse med rutefly (Warszawa Konventionen). For rejser til udlandet gælder Warszawa-konventionens erstatningsregler for samtlige luftfartsselskaber. som er involveret i rejsen.

Forsinket/beskadiget bagage
Skulle bagagen i forbindelse med flyvning på ud- eller hjemrejse blive beskadiget eller forsvinde, er det rejsedeltagerens eget ansvar at dette anmeldes til lufthavnspersonalet inden lufthavnen forlades med henblik på at få en PIR skadesrapport. Har rejsedeltageren ikke købt rejseforsikring, henvises til dennes indboforsikring. Det er også muligt at rejse erstatningskrav direkte til flyselskabet (henvendelse skal ske til det respektive flyselskabs kundeservice).

Glemt bagage
Har I på jeres ferie glemt en eller flere ting, da kontakt os venligst hurtigst muligt efter hjemkomst, såfremt I ønsker vores hjælp til at tilvejebringe det mistede. Der må påregnes et gebyr på 150 kr, for efterlysningen samt evt. forsendelsesgebyr.

Genbekræftelse af fly reservationer
De fleste fly reservationer skal genbekræftes senest 72 timer inden returrejsen påbegyndes, eller hvis et rejseforløb undervejs afbrydes mere end 24 timer. Ved manglende genbekræftelse har luftfartsselskabet ret til at disponere over Deres plads. Der kan i sådanne tilfælde ikke gøres krav gældende mod hverken arrangør eller luftfartsselskab for de følgevirkninger, den manglende genbekræftelse medfører. Vi gør opmærksom på, at det altid er den rejsendes eget ansvar, at genbekræftelse finder sted.


Fly- og check-in tider i rejseplan og billetter
De i billetten og rejseplanen anførte tider er altid lokale tider. Efter udstedelse af flybilletter og rejseplan kan der forekomme tidsændringer.
Kontroller derfor altid afgangstiderne i de fremsendte rejse-dokumenter samt løbende under rejsen. Endvidere anbefales det, at De allerede ved ankomst til en bestemmelseslufthav forhører Dem om de aktuelle check-in tider. Oplysninger fra Inyanga Safari ApS eller luftfartsselskabet vedr. afrejsegates og – terminaler er kun vejledende – ikke bindende. Der kan opstå forhold, der gør det nødvendigt at ændre afrejse fra én gate/terminal til en anden. Check derfor altid gate/terminal også ved f.eks. flyskift med korte tidsintervaller.

Kundens forpligtelser og ansvar
Rejsedokumenter: Kunden skal sørge for gyldigt pas og de for rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer. Ligeledes er det kundens ansvar ved modtagelse af rejsebekræftelsen at sikre Dem at rejsen indeholder og stemmer overens med det bestilte, samt at navne er i overensstemmelse med de relevante pas, samt at adressen er korrekt. Hvis ikke, skal De omgående tage kontakt til Inyanga safari med henblik på af afhjælpe eventuelle fejl i det fremsendte. Inyanga Safari ApS påtager sig intet ansvar for følgerne af afgivelse af ukorrekte oplysninger, som bureauet ikke har haft mulighed for på forhånd at tage højde for.                                                                                                                              Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som rejsebureauet eller dennes repræsentant samt luftfartsselskab m.fl. fastsætter. Den rejsende skal respektere ordensbestemmelserne. som fastsættes med hensyn til transport til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hotellet m.v. Grov eller gentagene overtrædelser heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskabet og/eller hotellet, således at videre ophold og hjemrejse må foretages på den rejsendes egen foranledning og for egen regning.

Møde- og rejsetidspunkter
Kunden forpligter sig endvidere til at holde sig underrettet om evt. ændrede møde og hjemrejse-tidspunkter ved at kontakte lokale agenter og luftfartsselskaber. Kunden forpligter sig ligeledes til at møde rettidigt på de i rejse-planen eller ved anden tydelig angivelse oplyste mødesteder og –tidspunkter for ture, videre- og hjemrejse m.m., jvf. Afsnittet om udeblivelse. Møder den rejsende ikke rettidigt op ved udrejsen eller hjemrejsen, mister den rejsende retten til denne og må selv foretage ud/hjem rejsen for egen regning.

Afbrydelse af ophold 
Såfremt kunden af den ene eller anden årsag ikke ønsker at gennemføre rejsen som booket, vil der ikke være nogen tilbagebetaling for mangelende ydelser.   

Nød - Telefon 
Inyanga Safari Aps træffes 24 timer i døgnet i tilfælde af en nødsituation. Nummeret udleveres sammen med Rejse papirerne. 


Øvrige betingelser
Rejserne gennemføres efter de af Forbrugerrådet vedtagne
betingelser for deltagelse i pakkerejser. Der tages forbehold for åbenbare fejl i programmet, trykfejl samt ændringer af prisen som følge af ændrede indkøbsforhold. Prislisten er gældende pr. 01/01/18 og til ny udsendes.

Reklamation
Eventuelle klager over mangler ved rejsen skal meddeles luftfartsselskabet, Inyanga Safari Lodge, Inyanga Safari ApS repræsentant på stedet eller i Danmark straks eller inden rimelig tid efter, at manglen er konstateret, således at fejlen/manglen kan afhjælpes med det samme. Rettes reklamationen direkte til det relevante luftfartsselskab eller Inyanga Safari ApS’ repræsentant på stedet, bør De sikre Dem bevis herfor, hvis fejlen/manglen ikke kan rettes på stedet, og De evt. senere ønsker at gøre krav gældende. Manglende dokumentation vil i reglen medføre tab af retten til senere erstatningskrav.

Persondataforordningen 
Vi håndtere dine personoplysninger på en tryg og sikker måde. Vi følger alle regler og lovgivninger der gælder for beskyttelse af personoplysninger. Vi gemmer kun dine oplysninger så længe vi har brug for dem, ellers sletter vi dem.                                                                                                               Du er altid velkommen til at kontakte os , hvis du har spørgsmål eller overvejelser om, hvordan vi håndtere dine oplysninger. For mere information - se vores Privatlivspolitik.                             

Værneting /lovret
Ethvert krav mod Inyanga Safari ApS skal afgøres efter dansk ret. Klager eller søgsmål, der ikke kan afgøres af Rejse-Ankenævnet, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i Danmark. Inyanga Safari ApS er medlem af Rejsegarantifonden nr. 1982

Copyright © IKKE AKTIVERET LICENS - All Rights Reserved.

SEO CMS system & web Content Management System by Media2 A/S.


HTML5 | CSS3